ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ดีเด่น และดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2566

ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2566


Share:รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ด้วยพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินสิบคน ฯลฯ ในการนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial