ข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการดูแลพัฒนาผู้สูงอายุในการกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ (คน)

จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ (ราย)

จำนวนสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (แห่ง)

จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมและอยู่ภาวะยากลำบากและได้รับการสงเคราะห์ (คน)

จำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ (คน)

จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) (แห่ง)

จำนวนชมรมผู้สูงอายุ (แห่ง)

จำนวนผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนที่อยู่อาศัยไม่ปลอดดภัยได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (ราย)


Share:ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2566


Share:รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ด้วยพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินสิบคน ฯลฯ ในการนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial