ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share: