ข้อมูลทั่วไป หน้าที่ บทบาท และภารกิจ

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานพัฒนาสังคม

หน้าที่ บทบาท และภารกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์ทางสังคมเพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมระดับจังหวัด

3. ประสานจัดทำแผนงานโครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด

4. ส่งเสริม ประสานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวงฯ

5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด

6. ส่งเสริม ประสานงานและบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ก.พม.ให้ดำเนินการตามกฎหมาย แนวนโยบายของกระทรวง และติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัด ก.พม. ในเขตพื้นที่จังหวัด

8. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมฯ ระดับจังหวัด

9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมฯ และผลการปฏิบัติงานของ ก.พม.

10. รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม

11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial