แผนปฎิบัติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G

ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยระยะที่ 1 และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติได้ดำเนินการนำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเข้าระบบติดตามและประมวลผลแห่งชาติ (eMENSCR) ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ DOWNเอกสาร


Share: